Saturday, February 22, 2014

Revolver being shot underwater

Strangely mesmerizing ...